By P Web Design Company

کلاس ها

كلاسهاي مركز تخصصي هنر به سه گروه اصلي‌ عكاسي، زبان تخصصي هنر و هنرهاي ديجيتال تقسيم مي شود كه هر مجموعه شامل يك گروه از كلاسهاي منسجم و مستقل از هم می باشد.

 

اطلاعات بیشتر

ژوژمان

دانشجويان موظفند در پايان هر ترم يك پروژه نهايي را ارائه دهند، که به آنها كمك مي كند توانايي هاي خود را در بكار گيري از آموخته هايشان محك بزنند و آنان را براي ورود به دنياي واقعي آماده مي سازد.

 

اطلاعات بیشتر

رویدادها

مركز تخصصي هنر برنامه هاي كوتاه مدت متعددي را برگزار مي كند كه از جمله آن كارگاههاي رايگان و سمينارهاي متعدد و اكو تورهاي تفريحي، ميهماني هاي فرهنگي و نمايش آثار دانش جويان است.

 

اطلاعات بیشتر