گزارش کلاس استیتمنت نویسی

اولین کلاس از مجموعه دوره های تکمیلی فستیوال پرتره سازی با عنوان « دوره فشرده نگارش بیانیه هنری (استیتمنت نویسی)» با تدریس دکتر محمد رضا شریف زاده (عضو پیوسته شورای سیاست گذاری فستیوال)  را در مرکز تخصصی هنر برگزار نمود، این دوره که به صورت فشرده و در چهار روز از پنجم تا هشتم شهریور 93 برگزار گردید مباحث اصلی پیرامون نگارش بیانیه هنری را مورد نقد و بررسی قرار داد وانجام همزمان تمرین های عملی نگارش و تولید هدفمند اثر هنری توسط هنرجویان نیز طی این چهار روز به انجام رسید.رئوس مطالب گفته شده به شرح زیر بوده است:

 1-چرایی وجود یک بیانیه هنری

2-بررسی روش های گوناگون پیرامون نگارش بیانیه

3-دگرگونی معنا در نگارش بیانیه

4-بیان رویکردهای آکادمیک در نگارش بیانیه

5-روند ایجادپرسش وپژوهش پیرامون اثرهنری

6-عدم محدودیت در دایره معنا سازی اثر هنری

7-عدم توصیف واکنشی مخاطب /بیننده

8-بیان کیفیت های احساسی

که همزمان شامل بررسی و تمرین موردی از آثار هنرجویان حاضر در کارگاه و همچنین تولید اثر هنری همزمان با قوام بخشیدن به تفکر هنرمند با روشی سیستماتیک و علمی  بوده است.

 

 

 

ورود کاربران